Jeppe Aakjær: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder (1914)
 
"Magister Ole Sig var stadig vedbleven med at komme der paa Egnen; sit Tilhold havde han paa Bekjendtskabets Vegne hos Jakob Sjællænder, men han kjedede sig lumsk i Jakobs højtidelige Omgivelser og strejfede ikke saa lidt ud uden at ta' Hensyn til, om han kom til at omgaas Folk, der var Jakobs Modsætninger, ja det syntes næsten, som om han med Forkjærlighed opsøgte disse. Saadan var han ogsaa kommen til at tale med Visti. Bekjendtskabet stammede fra, at han var kommen op at kjøre med ham en Dag, han havde været ved Møllen. Sig havde straks faaet Interesse for denne livlige og oplyste Bondekarl, havde aflagt ham kortere Besøg paa Tidselbjærg, havde siden staaet i Brevveksling med ham og laant ham Bøger om Tidens Spørgsmaal, mest om Vistis og da forresten ogsaa Sigs Yndlingsemne Udviklingslæren.
Saadan var Visti bleven Anledning til, at Sig i denne Vinter var kommen til at holde tre Foredrag om Darwinismen i Grundtvigianernes og Jakob Sjællænders Forsamlingshus. Jakob havde givet sin tilladelse dels for Bekjendtskabets Skyld, dels fordi han ikke anede, hvad Darwinisme var. – Efter det første Foredrag saaes det tydeligt, at det trak op til Skandale. Ole Sig var en glødende Apostel for den store Englænder; han stak intet under Stol; tværtimod, i sit ungdommelige Overmod tilspidsede han Sagen og kastede en Handske til adskillige af de Troendes mest fundamentale Dogmer. Midt i andet Foredrag rejste en Del af Egnens Spidser sig demonstrativt op fra Bænkene og gik ud af Salen. – Sjællænderen maatte op paa Talerstolen og fralægge sig Ansvaret; det havde han aldrig troet om Sig, at han saa aabenbar vilde saare Guds Børns helligste Følelser. Han maatte, hvor ondt det gjorde ham – her hvor Talen var om en Søn af én af hans bedste Venner – forbyde ham at fortsætte. – Som sædvanlig ved saadanne Lejligheder delte Forsamlingen sig i to Partier; der blev forlangt Afstemning. Og da nu de ældste og ondeste i Sulet var gaaet deres Vej, blev der alligevel et knebent Flertal for, at Sig skulde fortsætte, og han gjorde det, som han havde begyndt."

Jeppe Aakjær: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder.
Gyldendal, 1914.
(pp. 226-28)
Erik Aalbæk Jensen: Enkebal (1998)
 
"Damen forsvandt på tændstikkeben op ad trappen og bankede på en dør et sted og kom ned igen foran en rødhåret lemmedasker i islandsk sweater og cowboybukser. Damen lukkede sig ind til sig selv og trak døren til, mens lemmedaskeren blev stående med hænderne i lommerne og albuerne ud fra sig og spurgte, hvad han ville?
"Hilse på Ingrid, hvis hun er hjemme?"
"Det er hun ikke, nej." Fyrens stærkt blå øjne i deres blege, melet hvide øjenhuler gloede på ham.
"Hvornår er hun så?"
"Det tror jeg ikke, jeg kan fortælle dig. Jeg véd heller ikke om jeg vil."
Han tumlede ud. Vandrede et stykke tid, måske en time eller mere, op og ned ad villavejen. Men hun kom ikke. Havde hun været hjemme alligevel? Det kunne han ikke tro. Det ville han ikke. Til sidst gik han indefter mod byen og sad lidt i et anlæg på en bænk, indtil en vagt komm forbi og sagde, at de lukkede nu.
Under en gadelygte trak han kortet frem og fandt ud af, at anlægget måtte være Ørstedsparken, og fulgte kortet tilbage til villavejen og ringede på igen. Men der blev ikke lukket op, skønt der var lys både forneden og på førstesalen, klokken var også over ti, og måske lukkede damen ikke nogen ind så sent?
Anden og tredje gang han ringede på, blev der ikke reageret. Aftenen begyndte og blive kølig. Under lampeskæret stod forsytiaerne i gyldent udspring i haverne. Ved en pølsevogn inde på Rådhuspladsen spiste han to ristede og et brød til, så tørt at han måtte købe en Valash også, og var ikke længere helt så sulten, da han luskede om til Hovedbanegården og satte sig dér, til politiet kom og gennede ham ud."

Erik Aalbæk Jensen: Enkebal.
Gyldendal, 1998.
(pp. 40-41)
Jane Aamund: Klinkevals (bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Kock Gregersen) (2002)
 
"Klokken var 20, før Juliane fik fri. Da hun gik ud på gaden, stod Otto og ventende på hende. Han var flot med sort frakke og grå hat. Julianes hjerte bankede hårdt, og det susede for ørene."
Jane Aamund: Klinkevals (bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Kock Gregersen).
Special-pædagogisk forlag, 2002.
(p. 42)
Emil Aarestrup: Digte (1838)
 
"See, vort lille Taffel speiler
Sig i Floden - See Forellen
Pynter Fadet med sin sidste.
Stive, gratieuse Sprællen!
 
See, Tokaiervinen gløder
I de tindrende Krystaller
Skjønnere, end selv i sine
Druers duftomflorte Skaller!
 
Og Orangens søde Skive
I din Purpurmunds Indfatning
Fik, for Tabet af sin Guldhud,
En guddommelig Erstatning."

Emil Aarestrup: 'Digte' i Samlede Skrifter, bd. III.
C.A. Reitzel, 1976.
('En Middag', p. 169)
Hans Peter Aastrup: Vejen gennem Verden sig underlig snor! (1914)
 
"Hun maatte igennem dette, at se ikke blot den ældste men ogsaa de to andre Sønner gaa Faderens Vej. Snart fløj de fra Hjemmet, og hun vidste sjælden, hvor de var. En Gang imellem kom de hjem, usle og elendige i Tøjet, fulde af Urenhed og Sygdom. Hun tog imod dem, som hun tog mod Jørgen, naar ham kom. Ikke Glæde bragte de med sig, og naar de gik igen var alt det, hun havde sparet sammen til sig og Pigebørnene gaaet. Mange Gange gik det saadan, at de fattige Kroner, hun havde lagt til Side, for at Pigebørnene kunne faa en ny Kjole, saa de kunde komme lidt sammen med deres Veninder, maatte gaa for at skaffe de store lange Drenge det nødvendige Tøj. Og aldrig sagde de Tak. De tog det som en Selvfølge. Det blev tilsidst saadan, at hun følte det som en Lettelse, naar hun fik Brev saa fra den ene og saa fra den anden, at nu var han arresteret og ventede en Dom paa nogle aar eller Maaneder. Saa havde hun da Fred saa længe. Der var et Aar, da hun kom godt fremad, da sad Jørgen og den ene Søn i Forbedringshuset for Tyveri, en anden var paa Sindssygehospital, fordi hans hjerne ikke havde kunnet taale den megen Spiritus, og en tredie sad arresteret og ventede paa en Dom, der vilde berøve ham Friheden i hvert Fald nogle Maaneder. Da kunde hun faa Tid at faa samlet sammen, saa den ældste Datter kunde faa et sømmeligt Udstyr og komme i en Plads. Det var en god og rolig Sommer. Og til November kom Pigebarnet i Plads. Hun var ferm og flink – noget bleg og spinkel, men Hænderne sad godt paa hende. Hun var en god Pige, som altid havde hjulpen godt til hjemme; nu skulde hun have Lov at faa beholde hele sin Løn selv. Og Vinteren gik. Men da Foraaret kom, begyndte den ældste at skrante. Det var vel Blegsot, mente Moderen; men Jærnpillerne hjalp ikke – Kræfterne blev ringere, og hun begyndte at hoste. Da forstod Marie hvad det var. Hun kom hjem fra sin Plads, og ringere og ringere blev det med hende. Tilsidst kunde hun ikke være oppe, og da Sommeren var ved at ebbe ud, ebbede ogsaa Livet ud for Datteren. Tuberkulosen havde fundet for lidt Modstand hos Drankerens Barn."

Hans Peter Aastrup: Vejen gennem Verden sig underlig snor!
Det Blaa Kors, Kristelig Afholdsforening for Danmark – Spuhr & Siebuhr, 1914.
(pp. 11-12)
Ø ← Forrige side Op ↑